Bleekgele bundelzwam, foto: Tineke Schwab

Nevelzwam, foto: Harry Harms

Nat begin, foto: Harry Harms

Paarse schijnridderzwam, foto: Tineke Schwab

Prachtvlamhoed, foto:Harry Harms

Bundelmycena, foto: Wil Folkers

Gekraagde aardster, foto: Wil Folkers

Heksenschermpje, foto: Wil Folkers

Zwarte trilzwam, foto: Wil Folkers