Troskalknetje. Foto: Cees Koelewijn.

Troskalknetje in verschillende stadia. Foto's Janny Kramer.

Troskalknetje. Foto: Janny Kramer.

Gewone beurszwam. Foto: Cees Koelewijn.

Groenwordende koraalzwam. Foto: Harry Harms.

Valse hanekam. Foto: Harry Harms.

Witwollige dennenzwam. Foto: Cees Koelewijn.

Peervormig draadwatje. Foto: Janny Kramer.

Peervormig draadwatje onder de myc. Foto: Janny Kramer.