Dennenspleetlip (Foto: Henk Pras)

Eikelbladspleetlip (Foto: Henk Pras)

Geel hoorntje (Foto: Harry Harms)

Gele stekelkorstzwam (Foto: Harry Harms)

Gewone zwavelkop (Foto: Wil Folkers)

Mycorrhiza (Foto: Henk Pras)

Myxomyceet spec. (Foto: Harry Harms)

Valse hanenkam (Foto: Wil Folkers)